Lời Cuối Cùng Của Chúa Jêsus – Đại Hội Phục Hưng 2020

39

Lời Cuối Cùng Của Chúa Jêsus – Đại Hội Phục Hưng 2020

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.