Đức Tin – Công Bố Lời Chúa – Đại Hội Phục Hưng 2020

29

Đức Tin – Công Bố Lời Chúa
– Đại Hội Phục Hưng 2020

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.