Chạm Trán Lửa Sự Hiện Diện Của Chúa – Đại Hội Phục Hưng 2020

41

Chạm Trán Lửa Sự Hiện Diện Của Chúa
– Diễn giả: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
– Đại Hội Phục Hưng 2020

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.