02 – Mười điều răn

370
.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.