Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh Mp3 – 01 Bước kế tiếp

305

01 Bước kế tiếp, Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh Audio

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

 
.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.