Tag: E1.11. Cây Gậy Người Chăn Bầy – Chức Vụ Đối Với Thế Gian- Làm Chứng

News

Cảm Ơn Chúa Chữa Lành Tim Cho Bé Unche

Cảm Ơn Chúa Chữa Lành Tim Cho Bé Unche Con là Hường Ohui, con xin dâng lời cảm tạ tới Chúa, Ngài đã cứu con...

ISOM cho Phụ Nữ